De Projet Plan d‘études kënnt geschwënn an eng Phase, wou d’Ekipp vun der Curriculumsdivisioun Verstäerkung brauch, an dofir ginn elo nei Mataarbechter rekrutéiert. Den 11.Januar 2024 (am Forum Geesseknäppchen) an de 15.Januar (online) si d’Tâche vun den zukünfteg Mataarbechter beschriwwe ginn.

De Luc Weis, Direkter vum SCRIPT, huet als Introduktioun de Service virgestallt, deen als Motor vum Bildungssystem beschriwwe gëtt. Beim SCRIPT schaffe vill Leit vum Terrain, déi duerch hir Aarbecht och ganz no un den Entscheedungsträger sinn. Dem SCRIPT seng Missiounen hunn als Zil, d’Schoulen an d’Enseignanten dobäi z’ënnerstëtzen eng Schoul z’entwéckelen, wou d’Kanner sech wuel fillen an d’Méiglechkeet kréien sech ze qualifizéieren, ze subjektivéieren an ze sozialiséieren. Dëst andeems se déi 5 Schlësselkompetenzen (Multiliteracy, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Reflexiounskompetenz an transformativ Kompetenz) ausbauen, déi och am zukünftege Plan d’études am Mëttelpunkt stinn. D’Zil soll et sinn, dass all Kand déi néideg Kompetenzen entwéckelt, fir als Weltbierger a sengem Liewe gutt Entscheedungen ze huelen.

D‘Curriculumsdivisioun wäert vu September 2024 un Aarbechtsgruppe lancéieren, déi de Plan d’études ganz konkret ronderëm dës Schlësselkompetenzen wäerten organiséieren, fir dass se an den eenzelne Fächer awer och fächeriwwergräifend progressiv kënne beim Schüler opgebaut ginn.

Fir op méi konkret Froestellunge ronderëm de Projet anzegoen, huet den Halldor Halldorsson, Chef vun der Curriculumsdivisioun, a senger Präsentatioun déi verschidde curriculumsintern Aarbechtspakete virgestallt.

Fir d’Curriculumsdivisioun ze stäerken, gi souwuel nei fix Mataarbechter gesicht, wéi och punktuell Mataarbechter.

Déi punktuell Mataarbechter wäerten an enger vun de 5 Aarbechtsgruppen (Sproochen, Mathematik, Geeschtes-, Sozial-, & Naturwëssenschaften; Konscht & Kultur, Beweegung & Gesondheet) mat un den Inhalter an Ausriichtunge vum zukünftege Plan d’études schaffen, zum Beispill de Léierprogressiounen, Kompetenzen, Sockelen a Contenuen.

Déi fix Mataarbechter wäerten an Zesummenaarbecht mat der Curriculums-Divisioun d’Aarbechtsgruppen encadréieren a moderéieren, sou wéi Aarbechtsprozesser vir- an nobereeden. Fir déi nei Poste sinn Déchargen vun 2-4 Stonne (punktuell) oder vu 50% bis 100% (fix) méiglech. Weider Informatioune ronderëm de Rekrutement fannt Dir an den Appels à candidatures (Link) an an der Präsentatioun (Link).

 

All weider Froe kënnt Dir gären u curriculum@script.lu adresséieren.